Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


 

Apgyvendinimo globos namuose tvarka

          Dūkšto globos namuose apgyvendinami Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, suaugę asmenys su negalia ir minėti asmenys su sunkia negalia. Asmenys siunčiami į Globos namus Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

    Apgyvendinami asmenys, kurių gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka, o jiems reikalinga nuolatinė, specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

        Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinės globos poreikį, atsižvelgiama į artimųjų gebėjimus bei motyvaciją pasirūpinti vienas kitu.

      Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 proc. asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Jei asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už socialinę globą dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

   Už socialinę globą globos namams pervedama 100 proc. asmens gaunamos specialiosios nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijos.

     Dėl apgyvendinimo socialinės globos namuose asmuo su prašymu-paraiška (SP-8 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-627 redakcija) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją (Ignalinos rajono seniūnijos) arba

 Asmenys, kurie negali būti apgyvendinti globos įstaigose

   Į globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau nei 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Kreipiantis dėl apgyvendinimo socialinės globos namuose, prie prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti, pateikiami šie dokumentai:

1.   Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

2.  Neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, arba neįgaliojo pažymėjimas.

3.   Pensininko pažymėjimas.

4. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis dėl socialinių paslaugų įstaigos tipo.

 Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:

 Kiekvienas asmuo, kuriam teikiama socialinė globa, ar jo globėjas, rūpintojas ir socialinės globos įstaiga yra pasirašę sutartį, kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje.

Asmuo jam priimtina forma iki sutarties pasirašymo yra supažindintas su socialinės globos įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Asmeniui paaiškinama jo teisė nutraukti sutartį jo paties (jo atstovo) iniciatyva ar globos namų iniciatyva.

 

Gyventojų priėmimas:

I–IV 8–17 val.

V 8–16 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

 Tel. pasiteirauti (8 386) 51 145, (8 386) 45 434 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?